top of page

Vacature doctoraatsbursaal Onderzoeksplatform Sport

Gepubliceerd:

24 juni 2024

Laatste update:

24 juni 2024

Auteur:

Thibault Fouquaert

Vacature doctoraatsbursaal – Onderzoeksplatform Sport

Functieomschrijving

Je voert academisch onderzoek uit in het domein van Sportbeleid en Sportmanagement en in het bijzonder naar professionalisering in de georganiseerde sportsector (sportclubs). Hierbij ga je na over welke capaciteiten sportclubs beschikken, wat hun financiële draagkracht is en welke vergoedings- en tewerkstellingsvormen optimaal kunnen worden ingezet in diverse types van sportclubs. In het onderzoek worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve data verzamelings- en analysetechnieken toegepast. Je neemt deel aan internationale academische conferenties en publiceert wetenschappelijke artikels in hoogstaande academische tijdschriften.

De resultaten vormen de basis voor adviezen aan de sector en een valorisatietool ter ondersteuning van sportorganisaties. Een nauwe samenwerking met Sport Vlaanderen en de sportsector gedurende de gehele onderzoeks- en valorisatiefasen maakt deel uit van de opdracht. Je werkt tevens nauw samen binnen het Onderzoeksplatform Sport met onderzoekers uit de KULeuven en de VUB. Specifiek voor dit doctoraat is er een nauwe samenwerking met de sportmanagementexperten en arbeidsjuristen van de VUB.

Je komt terecht in de onderzoeksgroep Sportmanagement aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent. Deze onderzoeksgroep heeft als missie uitblinken in onderzoek, onderwijs en dienstverlening die de professionaliteit en integriteit van sportorganisaties versterken.       


Functieprofiel

Je bent houder van een masterdiploma in één van de volgende domeinen: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Master in de Bedrijfseconomie, Handelswetenschappen of Handelsingenieur, diploma in een richting binnen de sociale en gedragswetenschappen, binnen het domein van de rechten (voorkeur arbeidsrecht) of in een andere discipline die relevant is voor het onderwerp van het onderzoek. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.

 

Bijkomende voorwaarden:

·         Je kan zelfstandig en in teamverband werken.

·         Je hebt kennis van en/of ervaring in de Vlaamse sportcontext en het Vlaamse Sportbeleid.

·         Je hebt interesse in het domein van (nonprofit) management.

·         Je behaalde goede studieresultaten.

·         Je hebt grote interesse in wetenschappelijk en projectmatig onderzoek.

·         Je hebt voldoende kennis van sociaalwetenschappelijke methodologieën.

·         Wetenschappelijke schrijfvaardigheden in het Engels zijn essentieel.

·         Specifieke kennis van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden strekt tot de aanbeveling.

·         Interesse in financiële aspecten en/of juridische aspecten van management strekt tot de aanbeveling.

         

Solliciteren

Meer informatie over de vacature en de applicatieprocedure vind je op: https://www.ugent.be/nl/jobs/oap/doctoraatsbursaal-31

Je kan ook steeds uw CV en motivatiebrief sturen naar Annick.Willem@ugent.be en/of contacteer haar voor bijkomende vragen.


Informatie over de vacature en aanstelling

Uiterste inschrijvingsdatum: 29 juli, 2024 24:00

Vakgroep: Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Aanstelling: 100%

Statuut: bursaal

Datum indiensttreding: ten vroegste op 1 september 2024

Vacancy Phd candidate: OPS2

Description of the function

You conduct academic research in the field of Sports Policy and Sports Management and, in particular, on professionalism in the organized sports sector (sports clubs). You will investigate the capacities of sports clubs, including their financial capacity, and the optimal forms of compensation and employment in various types of sports clubs. The research applies both qualitative and quantitative data collection and analysis techniques. You will participate in international academic conferences and publish scientific articles in high-quality academic journals.

The results form the basis for advice to the sector and a valorization tool to support sports organizations. Close cooperation with Sport Flanders and the sports sector throughout the research and valorization phases is part of the job. You will also work closely within the  Research Platform Sport with researchers from KULeuven and VUB. Specifically for this PhD, there is close cooperation with the sports management experts and labor lawyers at the VUB.

You will join the Sport Management research group at the Department of Movement and Sports Sciences of Ghent University. This research group's mission is to excel in research, education and service amplifying professionalism and integrity of sports organizations.         

 

Profile

You hold a master's degree in one of the following fields: Master in Physical Education and Exercise Science, Master of Business Economics, Commercial Science or Business Engineering, degree in an area within the social and behavioral sciences, within the field of law (preferably labor law) or in another discipline relevant to the subject of the research. Diploma requirements must be met by date of appointment.

 

Additional requirements:

            - You can work independently and as part of a team.

            - You have knowledge of and/or experience in the Flemish sports context and Flemish Sports Policy.

            - You have an interest in the field of (nonprofit) management.

            - You obtained good study results.

            - You have a keen interest in scientific and project-based research.

            - You have sufficient knowledge of social science methodologies.

            - Scientific writing skills in English are essential.

            - Specific knowledge of qualitative and quantitative research methods is recommended.

            - Interest in financial aspects and/or legal aspects of management is highly recommended.

 

How to apply

More info (in Dutch) and the application procedure can be found at: https://www.ugent.be/nl/jobs/oap/doctoraatsbursaal-31

You can also send your CV and motivation letter to Annick.Willem@ugent.be and/or contact her for additional questions.


Information about application process and vacancy

Deadline for registration: 29 July, 2024 24:00

Departement: Department of Movement and Sports Sciences

Appointment: 100%

Starting date: 1 September 2024 at the earliest

bottom of page